top of page

PRIVACY VOORWAARDEN BOKS!

Deze privacy voorwaarden zijn voor het laatste bijgewerkt in januari 2024. BOKS! hecht waarde aan de bescherming van privacy van jou binnen de club. Hierbij word je geïnformeerd hoe BOKS! daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar jouw persoons- gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw persoonsgegevens gebruikt worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring

zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. BOKS! B.V.
Je leest op dit moment de privacy verklaring van BOKS! B.V.

BOKS! is een sportschool waar je boksen, kickboksen, bokszaktraining, yoga, personal training en bijvoorbeeld boksclinics kunt volgen. Er zijn situaties waarin jouw persoonsgegevens door BOKS! B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw persoonsgegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw persoonsgegevens door BOKS! B.V. neem dan gerust contact op!


BOKS! B.V. is de verwerker van de persoonsgegevens.


Onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Denk daarbij aan naam, adres, telefoonnummer, email adres. BOKS! B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, religieuze voorkeur, of speciale persoonsgegevens (BSN nummer).


02. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door BOKS! B.V. Deze worden hieronder toegelicht. BOKS! werkt samen met GETGRIB als Verwerker voor de ledenadministratie. Verwerker zal technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens om verlies of onrechtmatige Verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) te voorkomen.


1. Beschrijving verwerkingsactiviteiten door Verwerker: Het invoeren van ledengegevens en communicatie-uitingen in het portaal GetGrib.nl.


2. Verwerkingsdoelen: De gegevens worden gebruikt ten behoeve van het voeren van ledenadministratie, berekenen van statistieken voor de sportschool (bijvoorbeeld verdeling man/vrouw) en het inchecken van de leden. Voor het inchecken zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is het mogelijk om te zoeken naar leden op de inchecktablet. Bij het zoeken wordt de foto van het gevonden lid en een deel van de naam getoond (waarop is gezocht). Dit is uit te schakelen door het betreffende lid door in te loggen in het ledenportaal en de instelling uit te schakelen. De volledige namen worden niet getoond op de tablet tijdens het zoeken.

Voor het voeren van ledenadministratie wordt facturatie, incasseren en communicatie verstaan. De incheckgegevens worden tevens gebruikt om trends in de sportwereld te herkennen (o.a. groei of daling in aantal inchecks). De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn gemiddelden van een sportschool en zijn nooit te herleiden naar een specifieke sportschool of lid.


3. Verwerkingsverantwoordelijke: Mijke van Griensven


4. Verwerker: Grib Leisure IT Innovations B.V.


5. Subverwerker: OneSignal Inc. voor het versturen van PUSH notificaties in de Club App. OneSignal slaat gebruiker ID’s en push berichten op die verstuurd worden vanaf GetGrib.nl DigitalOcean de servers van Getgrib.nl worden gehuurd van DigitalOcean. De database - waar ledengegevens worden opgeslagen - staat op de server van DigitalOcean. De servers staan binnen de Europese Unie. Amazon Inc. wordt gebruikt voor het opslaan van media, zoals foto’s van leden. Deze foto’s worden bewaard op een server binnen de Europese Unie.


6. Verwerkte Persoonsgegevens:
Onder ledengegevens worden de volgende gegevens verstaan: naam, adres, woonplaats, financiële gegevens (iban, naam rekeninghouder), geslacht, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer en pasfoto.
Bij het gebruik van de Club app wordt de telefoon-id van het lid opgeslagen, zodat er PUSH berichten gestuurd kunnen worden.
Verder wordt de incheckdata van leden opgeslagen.


7. Locatie data opslag:
De gegevens worden opgeslagen op de servers van GetGrib.nl. Deze servers staan in Amsterdam.

 

8. Bewaartermijn:

De data wordt opgeslagen tot de verwerker aangeeft de data te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld bij het stopzetten van de samenwerking met Grib Leisure IT Innovations B.V., omdat een lid stopt of als een lid daar expliciet om vraagt.
Aanmelden: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je wil aanmelden voor een proefles of als je een strippenkaart of abonnement wil afsluiten met BOKS! B.V. via de website van GetGrib.nl. Het versturen van nieuwsbrieven BOKS! B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief over BOKS! B.V.. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van GetGrib.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.


03. Opslagperiode
Jouw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door BOKS! B.V. maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren.

04. Jouw rechten
- Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw persoonsgegevens op te vragen die bij BOKS! B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BOKS!. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, een overzicht van jouw persoonsgegevens.
- Recht op rectificatie: Kloppen je persoonsgegevens niet? Of zijn je persoonsgegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BOKS!.
- Recht op overdracht: Mocht jij de persoonsgegevens nodig hebben die bij BOKS! B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht van je persoonsgegevens. Hierbij dient BOKS! B.V. al jouw persoonsgegevens over te dragen aan de andere partij.
- Recht op wissen van persoonsgegevens: Wil je niet langer dat jouw persoonsgegevens bij BOKS! B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw persoonsgegevens.
- Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BOKS! niet op de juiste manier met jouw persoonsgegevens omgaat. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat BOKS! B.V. jouw persoonsgegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoons-gegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@clubboks.nl.


05. Plichten
BOKS! B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BOKS! B.V. via e-mail. Jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De persoonsgegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde persoonsgegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig voor communicatie. Als deze verplichte persoonsgegevens niet worden aangeleverd, kan BOKS! B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn persoonsgegevens die jij hebt gedeeld met BOKS! B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bij- voorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.


06. Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. BOKS! B.V. behoudt zich het recht de persoonsgegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BOKS! B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BOKS! B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@clubboks.nl.

BOKS! B.V., gevestigd aan Fort Isabella, Nieuwe Linie 201, 5264 PC VUGHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.clubboks.nl
BOKS! B.V.
Fort Isabella
Nieuwe Linie 201
5264 PJ VUGHT
06 4676 8119


Persoonsgegevens die wij verwerken
Boks! B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer;


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clubboks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BOKS! B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;


Geautomatiseerde besluitvorming
BOKS! B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOKS! B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BOKS! B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens –zolang als nodig voor het uitvoeren van goede bedrijfsvoering – om een goede bedrijfsvoering te kunnen blijven garanderen.


Delen van persoonsgegevens met derden
BOKS! B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwe-lijkheid van jouw gegevens. BOKS! B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boks! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOKS! B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@clubboks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BOKS! B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BOKS! B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@clubboks.nl

bottom of page